Privacyverklaring

Alluance Group is trotse vertegenwoordiger van de merken
Sub-Zero en Wolf in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Scandinavië en de Baltische staten. Deze privacyverklaring is van toepassing
op alle diensten van Alluance Group B.V. Bij Alluance Group B.V. hechten wij veel waarde aan jouw privacy. Persoonlijke informatie zullen wij dan ook vertrouwelijk behandelen en beschermen. Vanzelfsprekend hebben wij de nodige technische maatregelen getroffen om te zorgen dat ook jouw digitale gegevens veilig zijn. Alluance Group B.V. beschermt en bewaart jouw persoonsgegevens volgens de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming. Wij vinden het belangrijk dat je op de hoogte bent van onze omgang met jouw persoonsgegevens en daarom geven wij je daarover in deze privacyverklaring meer uitleg. Wij vertellen je welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken.

Onze identiteit
Alluance Group B.V.

Sasweg 11
8281 BR Genemuiden

038 3851850

info@subzero-wolf.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Alluance Group B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze dienstverlening en/of omdat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van een contactformulier op onze website. Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en overige door jou verstrekte persoonsgegevens. Daarnaast verwerken wij jouw naam en e-mailadres wanneer je hebt aangegeven onze nieuwsbrieven te willen ontvangen.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens
Wij verwerken jouw persoonsgegevens:
· Om de overeengekomen dienstverlening te kunnen uitvoeren;
· Om contact met je te kunnen opnemen als dat nodig is
om de dienstverlening te kunnen uitvoeren;
· Om je een factuur te kunnen sturen van de overeengekomen dienstverlening;
· Om jou op jouw verzoek onze nieuwsbrieven te kunnen sturen.

Beveiliging van uw gegevens
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over de AVG-richtlijnen en moeten zich hieraan houden. Alluance Group B.V. heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Heb je toch het idee dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn? Of neem je aanwijzingen van misbruik waar? Neem dan contact met ons op via info@subzero-wolf.nl.

Bewaartermijn van uw gegevens
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de overeengekomen dienstverlening. Als er geen overeenkomst met jou tot stand is gekomen, bewaren wij de gegevens niet langer dan een jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Alluance Group B.V.

Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij van jou hebben, in een computerbestand te sturen naar jouzelf naar een andere, door jou genoemde organisatie. Je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van je persoonsgegevens kun je sturen naar info@subzero-wolf.nl.

Ook als je jouw toestemming wilt intrekken of als je bezwaar hebt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je ons hierover informeren met een e-mail. In alle gevallen zullen wij je gegevens binnen dertig dagen na bevestiging van ontvangst inzichtelijk maken of aanpassen.

Wat doen wij met een datalek?
Mocht er een datalek zijn, dan informeren wij jou daar zo snel mogelijk over. Wij vertellen je wat het lek behelst, wanneer het is gebeurd, wat er is gelekt en hoe dat kan. Natuurlijk vertellen wij je ook wat wij doen om dit in de toekomst te voorkomen.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Alluance Group B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en deelt ze alleen met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de gegevens die jij passief of actief hebt verstrekt.

Geheimhouding
Iedereen die bij Alluance Group B.V. werkt, heeft een geheimhoudingsplicht als het gaat om jouw persoonsgegevens en de gegevens die we namens jou verwerken.

Klachten
Heb je vragen of klachten over ons privacybeleid en de bescherming van jouw privacy? Wij waarderen het als je ons hiervan op de hoogte brengt. Natuurlijk heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Opgesteld op 23 juni 2022.